Fietsverhuur tarieven

Verzekerd!

Al onze fietsen zijn verzekerd tegen schade en diefstal eigen risico bij diefstal € 130,00 euro en eigen risico bij schade € 65,00 euro

Standaard fiets

Dag

€12,50

Weekend

€20,00

Week

€60,00

Elektrische fiets

Dag

€25,00

Weekend

€50,00

Week

€120,00

Op onze fietsverhuur zijn onderstaande algemene huurvoorwaarden van toepassing.

Huurvoorwaarden fietsverhuur Fietselarij

 • Voor het huren van een fiets is legitimatie verplicht (wij maken hier een kopie van).
 • Borg betalen bij aanvang van verhuur contant, per pin of overmaken (overmaken alleen mogelijk bij vooraf reserveren).
 • De huurperiode van een dag duurt van 9.30 uur tot 9.30 uur. 
 • Weekend is van vrijdag 16:00 uur tot maandag 9:30 uur.
 • De huurperiode van een week wordt gerekend over 7 dagen, ingaand om 9.30u van de eerste dag en eindigend om 9.30u van de zevende dag.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De door u gehuurde fietsen staan, tenzij anders afgesproken, tot 13:00 uur voor u klaar. Hierna vervalt uw reservering.
 • Bij eerder terug brengen van de fietsen dan overeengekomen ontvangt u geen geld terug.
 • Bij inlevering ná de overeengekomen inleverdatum en -tijd zal de verhuurder voor elke dag dat de fiets later dan overeengekomen wordt teruggebracht, de volle daghuur in rekening brengen, te berekenen vanaf het sluitingsuur op de inleverdatum.
 • De huurder wordt geacht de gehuurde fiets in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd.
 • Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen.
 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met de gehuurde fiets en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. Het is ten strengste verboden om zich met twee personen op de fiets te begeven en de fiets te gebruiken op het strand of op een terrein waarvoor de fiets niet geschikt is.
 • De fiets moet ten alle tijden op slot gezet worden met de sloten die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
 • De verhuurder is ten allen tijden gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen.
 • De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde fiets en zal zowel de reparatiekosten als de noodzakelijke vervanging van de beschadigde onderdelen vergoeden. Bij schade aan de fiets geldt artikel 13en mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit de schade erger maakt.
 • Is de fiets zichtbaar kapot, of raakt de fiets vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen:
  – huurder informeert de verhuurder hierover zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is;
  – huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt.
 • Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets laten repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.
 • Als uitzondering op lid 14 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig. Wel moet bij inlevering van de fiets gemeld worden dat er reparatie aan de fiets is uitgevoerd.
 • In geval van verlies van de fietssleutel zal € 15,00 bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • De in artikel 13-16 bedoelde kosten zullen uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum van de fiets aan de verhuurder worden voldaan.
 • Ten allen tijden is de verhuurder gerechtigd op de eventuele gestorte waarborgsom zijn vorderingen op de huurder ter zake van de huursom en/of een eventuele schadevergoeding te verhalen, onverminderd zijn recht het gehele verschuldigde op de huurder te verhalen.
 • Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets, huurprijs daarbij niet inbegrepen. Huurder is verplicht melding te doen van diefstal bij de politie ter plaatse.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die aan derden wordt toegebracht.
 • Aan het bezorgen van fietsen zijn kosten verbonden. Bezorging is alleen mogelijk vanaf een huurperiode van 3 dagen.
 • bij annulering van de huurovereenkomst vanaf 24 uur voor de dag van verhuur wordt de volle huursom aan u in rekening gebracht.